Thông báo hủy nhiệm cán bộ công nhân viên

Thông báo

Giám đốc Trung Tâm Dạy nghề Dân lập Mỹ nghệ Kim Hoàn xin trân trọng thông báo

đến toàn thể học viên, quý khách hàng, doanh nghiệp về các cá nhân sau đã chấm dứt hợp đồng làm việc với Trung Tâm, hiện nay không còn là cán bộ, công nhân viên của Trung Tâm Dạy nghề Dân lập Mỹ nghệ Kim Hoàn. Thông báo như sau:

Thông báo hủy nhiệm cán bộ công nhân viên