Phòng Tổ chức - Hành chính

Lầu 1, Chợ Thiếc, Trần Quý, Phường 6, Quận 11
Điện thoại: 028.3955.7284

Bộ phận hướng dẫn - tư vấn - ghi danh học nghề: 028.3955.7284

Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng, nhiệm vụ:

1.1.Văn phòng là cơ quan tham mưu giúp việc trực tiếp cho Trung tâm dạy nghề, có chức năng đầu mối thông tin, điều phối hậu cần và phản biện. Giúp Trung tâm dạy nghề điều hành và quản lý.

1.2.Thực hiện chức năng tham mưu và giúp việc cho Trung tâm dạy nghề trong việc hoạch định các chính sách, chương trình mục tiêu và kế hoạch phát triển của Trung tâm dạy nghề. Làm cơ sở cho việc quy hoạch phát triển có định hướng không tự phát.

1.3.Triển khai các chính sách, chương trình mục tiêu, kế hoạch và chỉ đạo của Giám đốc trung tâm đến các phòng ban chuyên môn thuộc Trung tâm dạy nghề, giám sát việc thực hiện, tổng hợp các báo cáo, kiến nghị của các phòng ban chuyên môn đến Giám đốc trung tâm.  

1.4.Thực hiện chức năng tham mưu và giúp việc cho Trung tâm dạy nghề trong việc ban hành các quyết định, quy định, thông báo…

1.5.Là đầu mối chủ trì phối hợp với các phòng ban chuyên môn, tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm dạy nghề.

1.6.Thực hiện công tác hậu cần, hành chánh cho Trung tâm dạy nghề.

2. Cơ cấu tổ chức:

Cơ cấu tổ chức văn phòng Trung tâm dạy nghề gồm chánh văn phòng, phó văn phòng giúp việc và các ban chuyên môn nghiệp vụ.