Phòng Đào tạo:

Lầu 1, Chợ Thiếc, Trần Quý, Phường 6, Quận 11
Điện thoại: 028.3955.7284

Bộ phận hướng dẫn - tư vấn - ghi danh học nghề: 028.3955.7284

Chức năng nhiệm vụ:

1.Chức năng:

Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu và giúp việc cho Giám đốc Trung tâm trong công tác tổ chức và quản lý tất cả các khoá đào tạo của Trung tâm và đào tạo các khoá đã đăng ký với Sở Lao động và Thương binh Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.

2.Nhiệm vụ:

a) Tham mưu hoạch định chiến lược phát triển đào tạo:

 Phối hợp với các phòng ban trong Trung tâm nghiên cứu và đề xuất với Ban giám đốc về các mục tiêu và định hướng phát triển các khoá đào tạo, cơ cấu ngành nghề, chương trình đào tạo và các nguồn lực phục vụ đào tạo.

b) Xây dựng văn bản quản lý đào tạo:

Soạn thảo, trình Giám đốc ký ban hành theo thẩm quyền hoặc chuẩn bị để Giám đốc trình cơ quan quản lý cấp trên các văn bản quy chế, quy định, đề án liên quan đến công tác đào tạo.

c) Tổ chức xây dựng và quản lý chương trình, giáo trình các khoá đào tạo của Trung tâm:

Tổ chức xây dựng, ban hành chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp và các chương trình dạy nghề thường xuyên của trung tâm.

Phải thường xuyên đánh giá, cập nhật, bổ sung chương trình, giáo trình dạy nghề phù hợp với kỹ thuật, công nghệ sản xuất và dịch vụ. Đồng thời, đăng ký bổ sung chương trình dạy nghề với cơ quan quản lý liên quan.

Tổ chức biên soạn và trình Giám đốc Trung tâm ban hành giáo trình dạy nghề hoặc sử dụng giáo trình dạy nghề của các cơ sở dạy nghề khác theo quy định của pháp luật.

d) Xây dựng và quản lý kế hoạch giảng dạy

Xây dựng kế hoạch tuyển sinh hàng năm trên cơ sở nhu cầu nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ của ngành, địa phương và năng lực đào tạo của trung tâm. Tổ chức tuyển sinh học nghề theo Quy chế tuyển sinh học nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Công bố danh sách các lớp, xác lập thời khóa biểu cho các lớp học, xác lập lịch thi cuối kỳ cho các lớp học. Soạn công văn, lập báo cáo theo yêu cầu quản lý; Làm Quyết định bảo lưu, Quyết định học tiếp khi hết thời hạn bảo lưu.

e) Quản lý quá trình và kết quả học tập:

Thực hiện các quy trình cho học viên đăng ký học, đăng ký xét tốt nghiệp.

Kiểm tra giám sát dữ liệu nhập điểm, giải quyết các đơn từ, yêu cầu về sửa điểm, chuyển điểm, bảo lưu điểm của học viên; lưu trữ bảng điểm gốc của tất cả các khoá đào tạo.

Tổng hợp, xử lý kết quả học tập cuối mỗi khoá, thông báo trên mạng, in và gửi kết quả cho học viên, phụ huynh theo yêu cầu.

Tiếp nhận đơn và giải quyết cho học viên nghỉ học tạm thời, thôi học, trở lại học, học lại cùng khóa sau, chuyển khoá; chuẩn bị các quyết định liên quan tới quản lý quá trình học tập của học viên.

Hướng dẫn và hỗ trợ thủ tục giới thiệu việc làm cho học viên sau khi tốt nghiệp.

Xét điều kiện thi tốt nghiệp, chấm thi cuối khóa; xét điều kiện công nhận tốt nghiệp, lập danh sách và chuẩn bị các quyết định công nhận tốt nghiệp.

Quản lý và trình Giám đốc xác nhận chứng nhận kết quả học tập, in các loại chứng chỉ, các loại bảng ghi điểm, chứng nhận tốt nghiệp theo yêu cầu của học viên và phụ huynh.

Chủ trì tổ chức tổng kết các khóa học, tổ chức lễ bế giảng và trao chứng chỉ tốt nghiệp cho học viên tốt nghiệp các khóa đào tạo.

Phối hợp với các phòng ban, duyệt và tính khối lượng giảng dạy của giáo viên.

Đồng thời, thực hiện việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, tu dưỡng của người học theo Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

f) Quản lý cấp phát chứng chỉ

 Lập báo cáo xin cấp các loại phôi chứng chỉ; quản lý sử dụng phôi các loại chứng chỉ theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
In chứng chỉ tốt nghiệp, trình Giám đốc ký các loại chứng chỉ tốt nghiệp thuộc các khoá đào tạo của Trung tâm.

Quản lý thông tin chứng chỉ, đưa công khai trên mạng; chứng nhận và xác nhận thông tin chứng chỉ;

Nhận công văn đến, lưu công văn đi;

Lưu giữ, quản lý hồ sơ học viên tốt nghiệp và hồ sơ lưu giữ về chứng chỉ.

g) Các nhiệm vụ khác

Quản lý cơ sở đào tạo chung, đề xuất bổ sung, sửa chữa, trang thiết bị của phòng học và Hội trường.

Đưa tin và cập nhật mới về tuyển sinh đào tạo và các hoạt động đào tạo của Trung tâm lên mạng điện tử.

Phối hợp với các đơn vị trong Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới phạm vi công tác của đơn vị và những nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc.