Phòng Đào tạo:

Lầu 1, Chợ Thiếc, Trần Quý, Phường 6, Quận 11
Điện thoại: 028.3955.7284

Bộ phận hướng dẫn - tư vấn - ghi danh học nghề: 028.3955.7284

Chức năng nhiệm vụ:

1.Chức năng:

Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu và giúp việc cho Giám đốc Trung tâm trong công tác tổ chức và quản lý tất cả các khoá đào tạo của Trung tâm và đào tạo các khoá đã đăng ký với Sở Lao động và Thương binh Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.

Xem tiếp

Phòng Tổ chức - Hành chính

Lầu 1, Chợ Thiếc, Trần Quý, Phường 6, Quận 11
Điện thoại: 028.3955.7284

Bộ phận hướng dẫn - tư vấn - ghi danh học nghề: 028.3955.7284

Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng, nhiệm vụ:

1.1.Văn phòng là cơ quan tham mưu giúp việc trực tiếp cho Trung tâm dạy nghề, có chức năng đầu mối thông tin, điều phối hậu cần và phản biện. Giúp Trung tâm dạy nghề điều hành và quản lý.

Xem tiếp