17.Cách xử khi mua hàng từ khách: b.Đối với những sản phẩm mua vào từ khách hàng, trên sản phẩm đóng hiệu khác (nơi sản xuất không hợp đồng mua bán với tiệm) hàm lượng vàng 18k hoặc 75%. Qua sửa chữa kiểm tra chất lượng từ máy quang phổ thì xác định sản phẩm hàm lượng chuẩn xác thật sự 73%. Vậy chúng tôi được đóng lại hiệu tiệm (đã được đăng đúng các trình tự) v