MỤC ĐÍCH TRUYỀN NGHỀ

- Tập hợp, đoàn kết, giúp đỡ, động viên những người làm nghề mỹ nghệ kim hoàn và những người có liên quan mật thiết đến mỹ nghệ kim hoàn trong các hoạt động nghề nghiệp để bảo tồn và phát triển những tinh hoa mà trong ngành nghề mỹ nghệ kim hoàn.

- Liên tục đào tạo lớp trẻ, kế thừa nghề truyền thống mỹ nghệ kim hoàn theo định hướng xã hội chủ nghĩa để từng bước ngành mỹ nghệ kim hoàn nước ta tiến lên trình độ kỹ thuật có chuyên môn cao.